วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คณะศึกษานิเทศก์ออกนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คณะศึกษานิเทศก์  ท่าน ศน.สมคิด ศรีธร ท่าน ศน. ดร.สุรพล    และ นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน ออกนิเทศ งานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเริ่มจาก โรงเรียนบ้านส้มป่อย  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง โรงเรียนบ้านแม่ขีด โรงเรียนบ้านกอกหลวง  และโรงเรียนบ้านหนองม่วน  เมื่อ วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2555  ขอขอบคุณ ท่านผูบริหาร คณะครู นักเรียน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น