วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชุมชนคนหนองม่วนชวนทำกิจกรรม

กิจกรรมเราชาวหนองม่วน....อาทิเช่น ทักษะชีวิต ปล่อยปลา เกษตรผักปลอดสาร  พัฒนาภูมิทัศน์

กิจกรรมของเราชาวหนองม่วนเดือนกรกฎาคมกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมในการจัดการศึกษาบนดอยของพวกเราชาวหนองม่วนครับ .........

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555โรงเรียนบ้านหนองม่วน  ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555   ในวันพฤหัสบดี ที่ 14  มิถุนายน  2555  และจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน

ประชุมสามัญศูนย์เครือข่ายฯแม่นาจางประชุมสามัญศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ถาคเรียนที่ 1/2555   เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2555  ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วน