วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ครูอาสา

ประมวลภาพการเรียนการสอนจากครูต่างชาติ  (ครูอาสา)  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน


รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

ประมวลภาพรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  รอบสาม    โรงเรียนบ้านหนองม่วนได้รับการประเมินเมื่อวันที่ 17- 19 กุมภาพันธ์  2557  โดยท่านละไม   สุดใหม่  และท่านสิริพร  คำชัย
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่นาจาง ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วน

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่นาจาง ประจำปี 2556  ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วน  วันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์  2557 
     ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหนองม่วน   โรงเรียนบ้านแม่สะแมง  โรงเรียนบ้านแม่ขีด       โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง  และโรงเรียนบ้านกอกหลวง
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เรื่อง รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม 
โรงเรียนบ้านหนองม่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2    
   โดย   นายเสน่ห์  ขวัญคง
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ
 โรงเรียนบ้านหนองม่วน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

กรุณากดลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านผลงานครับ
บทที่ 1  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1E89840826GQHB6X3NVX2Z7ZGMNTTK
บทที่ 2  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1E898408263[1PJGTPXMI[SEWTOGLT
บทที่ 3  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1E898408264MJ7UJUVR44SKOT6X81T
บทที่ 4  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1E89840826FOMQCFRHVTJ75HNEJTID
บทที่ 5  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1E89840C316VO5E2X7[Z56MQDEXH3H


วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

กีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ''หนองม่วนเกมส์ '' วันที่ 8-9 มกราคม 2556

กีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ''หนองม่วนเกมส์ ''  ระหว่าวันที่  8-9 มกราคม 2556  มีโรงเรียนในศูนย์ฯแม่นาจาง เข้าร่วม จำนวน 6 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ  บ้านแม่นาจาง  บ้านแม่ขีด  บ้านกอกหลวง  บ้านหนองม่วน  บ้านแม่สะแมง  มีนักเรียนเข้าร่วมและคณะครูจำนวนกว่า 300 คน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองม่วน

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คณะศึกษานิเทศก์ออกนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คณะศึกษานิเทศก์  ท่าน ศน.สมคิด ศรีธร ท่าน ศน. ดร.สุรพล    และ นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน ออกนิเทศ งานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเริ่มจาก โรงเรียนบ้านส้มป่อย  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง โรงเรียนบ้านแม่ขีด โรงเรียนบ้านกอกหลวง  และโรงเรียนบ้านหนองม่วน  เมื่อ วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2555  ขอขอบคุณ ท่านผูบริหาร คณะครู นักเรียน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คณะพระคุณเจ้าพร้อมญาติโยมศรัทธา..บริจาคสิ่งของ

คณะพระคุณเจ้าพร้อมด้วยญาติโยมจิตศรัทธา...จากสันทราย เชียงใหม่ นำเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม เสื้อผ้า  อาหารแห้ง เวชภัณฑ์ ฯลฯ  มาบริจาคให้โรงเรียนบ้านหนองม่วน  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2555  ขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้