วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เรื่อง รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม 
โรงเรียนบ้านหนองม่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2    
   โดย   นายเสน่ห์  ขวัญคง
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ
 โรงเรียนบ้านหนองม่วน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

กรุณากดลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านผลงานครับ
บทที่ 1  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1E89840826GQHB6X3NVX2Z7ZGMNTTK
บทที่ 2  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1E898408263[1PJGTPXMI[SEWTOGLT
บทที่ 3  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1E898408264MJ7UJUVR44SKOT6X81T
บทที่ 4  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1E89840826FOMQCFRHVTJ75HNEJTID
บทที่ 5  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=1E89840C316VO5E2X7[Z56MQDEXH3H


วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

กีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ''หนองม่วนเกมส์ '' วันที่ 8-9 มกราคม 2556

กีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ''หนองม่วนเกมส์ ''  ระหว่าวันที่  8-9 มกราคม 2556  มีโรงเรียนในศูนย์ฯแม่นาจาง เข้าร่วม จำนวน 6 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ  บ้านแม่นาจาง  บ้านแม่ขีด  บ้านกอกหลวง  บ้านหนองม่วน  บ้านแม่สะแมง  มีนักเรียนเข้าร่วมและคณะครูจำนวนกว่า 300 คน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองม่วน