วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คณะศึกษานิเทศก์ออกนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คณะศึกษานิเทศก์  ท่าน ศน.สมคิด ศรีธร ท่าน ศน. ดร.สุรพล    และ นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน ออกนิเทศ งานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเริ่มจาก โรงเรียนบ้านส้มป่อย  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง โรงเรียนบ้านแม่ขีด โรงเรียนบ้านกอกหลวง  และโรงเรียนบ้านหนองม่วน  เมื่อ วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2555  ขอขอบคุณ ท่านผูบริหาร คณะครู นักเรียน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คณะพระคุณเจ้าพร้อมญาติโยมศรัทธา..บริจาคสิ่งของ

คณะพระคุณเจ้าพร้อมด้วยญาติโยมจิตศรัทธา...จากสันทราย เชียงใหม่ นำเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม เสื้อผ้า  อาหารแห้ง เวชภัณฑ์ ฯลฯ  มาบริจาคให้โรงเรียนบ้านหนองม่วน  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2555  ขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การแข่งขันกีฬาภายใน " ดอกบัวเกมส์" โรงเรียนบ้านหนองม่วน

การแข่งขันกีฬาภายใน " ดอกบัวเกมส์" โรงเรียนบ้านหนองม่วน  ปีการศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2555 


มีกีฬาหลากหลายชนิด โดย มีคณะครูในศูนย์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และท่าน ผอ.บุญเที่ยง แก้วเสมอ โรงเรียนบ้านห้วยกูป๊ะ  ท่าน ผอ.ณรงค์  จำปามี  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง  และท่าน ผอ.ณัฐนันท์  ศรีคุณ  โรงเรียนบ้าดูลาเปอร ให้เกียรติร่วมงาน