วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายฯแม่น่จาง
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง โดยมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 5 โรง ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านกอกหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น