วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ครูอาสา

ประมวลภาพการเรียนการสอนจากครูต่างชาติ  (ครูอาสา)  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน


รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

ประมวลภาพรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  รอบสาม    โรงเรียนบ้านหนองม่วนได้รับการประเมินเมื่อวันที่ 17- 19 กุมภาพันธ์  2557  โดยท่านละไม   สุดใหม่  และท่านสิริพร  คำชัย
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่นาจาง ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วน

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่นาจาง ประจำปี 2556  ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วน  วันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์  2557 
     ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหนองม่วน   โรงเรียนบ้านแม่สะแมง  โรงเรียนบ้านแม่ขีด       โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง  และโรงเรียนบ้านกอกหลวง