วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ค่ายห่นยนต์โรโบตอง ปี 3

โรงเรียนบ้านหนองม่วน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดกิกรรมเข้าค่ายหุ่นยนต์โรโบตอง ปี 3 โดยมีนักศึกษาจำนวน 72 คน อาจารย์ 8 ท่าน จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนบ้านหนองม่วนและโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง หลายกิจกรรม คือ ค่ายหุ่นยนต์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และการอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรมแคมเปอร์เซีย ให้กับคุณครู ดังนั้นขอเชิญโรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ

เตรียมสถานที่จัดค่ายห่นยนต์โรโบตอง ปี 3

ชุมชน ผู้ปกครองช่วยปรับพื้นที่เตรียม จัดเข้าค่ายหุ่นยนต์โรโบตอง ปี 3 นำโดยพ่อหลวงบ้าน ท่านนิกร ทวีชัยรัตน์ กรรมการสถานศึกษา ทำงานอย่าขยันขันแข็ง เพื่อพัฒนาบุตร หลานในชุมชน ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ครับ

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ภาคเรียนที่ 2 /2554
เปิดภาคเรียนที่ 2/2554 คณะครูนักเรียนมีกิจกรรมที่ต้องทำมากมายเพื่อพัฒนาด้านวิชาการและทักษะชีวิต เช่น การเตรียมดินปลูกผัก การทำปุ๋ยหมัก ช่วยกันอย่าขยันขันแข็ง